دومین شمارۀ از فصلنامۀ پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین

میراث مکتوب- دومین شمارۀ فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین با همکاری مرکز دائرالمعارف بزرگ اسلامی و دانشکدۀ شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی (اسلاونی) ارمنستان منتشر شد. هدف از انتشار این مجله، شناسایی اشتراکات فرهنگی ایران و قفقاز و ایجاد پیوندهای بیشتر در این عرصه است؛ پژوهش در حوزه‌های مزبور نه تنها به نتایج درخشان علمی خواهد انجامید که سبب همبستگی بیشتر اقوام همسایه خواهد شد.

فصلنامۀ پژوهش‌های زبانی ـ ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقالات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش‌های ادبی این گستره که صبغۀ زبان شناختی داشته باشند، اختصاص یافته‌است. هدف از تأسیس این فصلنامه که به دو زبان فارسی و روسی منتشر می‌شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.

این مجله به مطالعۀ پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین (مازندران) اختصاص یافته‌است. البته گسترۀ پژوهشی آن، محدود به حوضۀ آبریز دریای کاسپین نخواهد بود؛ چه، بر پایۀ قوانین زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی، حوزۀ مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیلان و گرگان تا سمنان را دربر‌می‌گیرد؛ به همین سبب، کل این خطّه و تمامی جمهوری‌های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب ایران، در محدودۀ مطالعات این فصلنامه قرار می‌گیرد. بنابراین همۀ مقالاتی که با رویکرد زبان‌شناختی نوشته شده‌ باشند – اعمّ از مطالعات زبان و گویش، پژوهش‌های لغوی، فولکلور، جاینام‌شناسی و غیره- برای چاپ در این مجله مناسب خواهد بود. پژوهشگران محترم می‌توانند برای آگاهی از شیوۀ نگارش مقاله به راهنمای نگارش مقالات مراجعه نمایند.

در این شماره، پنج مقاله به زبان فارسی و یک مقاله به زبان روسی به چاپ رسیده است. مقالات مندرج در شمارۀ دوم این فصلنامه به ترتیب زیر است:

 

- نکته‌هایی در باب شباهت‌های تاریخی گویش بهدینان و زبان باستان آذربایگان .......... کتایون مزداپور

- گاودَم: از زبان گورانی تا زبان چینی .......... آرش اکبری مفاخر

- بررسی صوت‌شناختی واکه‌های کردی کرمانشاهی .......... وحید رنجبر چقاکبودی

- طبرستان و جنوب دریای کاسپین در متون پهلوی ........... زاگرس زند

- گیلکون: جاینامی ارمنی در خسرو و شیرین نظامی .......... امیر ضیغمی

 -           ЭТНОНИМ ЧИЛБ В АРМЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ     Айказ Геворгян