مقایسۀ اندیشۀ فیلسوفان اسلامی و غربی در باب حکت عملی

میراث مکتوب- کتاب «جایگاه‌شناسی حکمت عملی؛ در جستجوی علوم انسانی» به همت انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و به قلم سید حمیدرضا حسنی و هادی موسوی منتشر شد.

حکمت عملی شاهراهی از دانش است برای عبور اندیشه‌های سترگ فلسفی از سپهر عقل به واقعیت‌های روزآمد زندگی فردی و اجتماعی. از این‌رو، هدف از شناسایی آن، نیل به گزارشی تاریخی از اندیشه‌های حکیمان کهن نیست؛ بلکه شناسایی مسیر عبور عقل به گسترۀ نظامات پایدار زیست بشر و تمدن انسانی است. سابقۀ حکمت عملی در اندیشۀ ایران باستان، هند و یونان تا فلسفه معاصر در ایران و غرب قابل ردگیری است.

این نوشتار در مقام ایجاد گفتگویی است علمی میان فلسفه شرق و غرب، تا آشکار سازد چگونه فلسفۀ حکیمان مسلمان به شکلی متفاوت، جریان حکمت عملی را به پیش برده است.

در این کتاب، دیدگاه‌های ارسطو، فارابی، ابن‌مسکویه، ابن‌سینا، نصیرالدین طوسی، ملاصدرا، دکارت، کانت، دورکیم، وبر، طباطبایی، سرل و گیدنز در باب حکمت عملی گزارش و جایگاه حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی آشکارسازی شده است.

کتاب «جایگاه‌شناسی حکمت عملی؛ در جستجوی علوم انسانی» به همت سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و به قلم سید حمیدرضا حسنی و هادی موسوی در ۳۴۷ صفحه و به قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شده است.

فایل ۳۰ صفحه ابتدایی این کتاب، شامل فهرست مطالب، مقدمه و… را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.