یکی از نگاره های مرقع 42 مجموعه اهدایی مجید فیروز به کتابخانه مجلس

میراث مکتوب - تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نقاشی های مندرج در مرقّع 42 فیروز اهدایی به کتابخانه مجلس شورای اسلامی است.
با اینکه عناصری از پوشاک هندی در نگاره دیده می شود امّا گمان می رود که در دوره قاجار در ایران تصویرگری شده باشد.
برای دیدن تصویر کامل نگاره روی تصویر متوسط کلیک کنید