انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ «زبان و کتیبه»

میراث مکتوب- شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه (سال سوم، شمارۀ 3، زمستان 1398)، به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی و سردبیری محمود جعفری دهقی منتشر شد.

مقالات به چاپ رسیده در این شماره عبارتند از:

ولادمیر لیفشیتس / محمود جعفری دهقی

گویش بختیاری مسجد سلیمان در پنجاه سال پیش / علی‌اشرف صادقی

«اِیر» واژه‌های ایرانیِ باستانی، پرکاربرد در بلوچی امروز / موسی محمود زهی و سعید دامنی

«طبرستان یا تبرستان؟»: بحثی در اصالت طاء در املای فارسی / حبیب برجیان

«ساسان» نام خدای پارتی / ولادیمیر لوشیتس، ترجمۀ لیلا عسگری

پنج یادگارنوشت سنگی نویافته از شبانکارگان (سدۀ 8ق) پیرامون آسیاب سنگی داراب / عمادالدین شیخ الحکمایی و میرزا محمد حسنی