نخستین کتب علمی جدید در دارالفنون

میراث مکتوب- یکی از مقالات شمارۀ 14 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران مقالۀ «تأسیس دارالفنون و راه‌اندازی مدرسه‌های ابتدایی» تألیف عبدالحسین مصحفی است.

عبدالحسین مصحفی (1303 ـ 1391) ریاضی‌دان، مترجم، نویسنده، معلم ریاضیات، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در زمینۀ دانش و آموزش بود. تألیف و ترجمۀ ۱۸ کتاب و بالغ بر ۸۹ مقاله در زمینۀ ریاضیات و کامپیوتر، خبرنگاری فرهنگی روزنامۀ کیهان یزد و دریافت دکترای افتخاری دانشگاه یزد از جمله سوابق علمی اوست.

مصحفی در مقالۀ «تأسیس دارالفنون و راه‌اندازی مدرسه‌های ابتدایی» ابتدا از اهداف، روند شکل‌گیری و ساختار دارالفنون سخن گفته و پس از آن ضمن اشاره به جایگاه مباحث ریاضیات در این مدرسه، نخستین کتاب‌های جبر و حساب را که به منظور تأمین محتوای درسی و آموزشی دارالفنون تألیف شده، معرفی کرده است.

به همین مناسبت وی در ادامه به فعالیت‌ها و آثار عبدالغفار نجم الدوله، از معلمان برجستۀ دارالفنون، پرداخته و سپس ضمن اشاره‌ای مختصر به چند و چون آموزش هیئت و نجوم در آن مدرسه و منابع آن، از روند افول دارالفنون و تبدیل آن به دبیرستانی معمولی سخن گفته است.

ادامه مقاله مصحفی به گزارشی از ساختار مکتب‌خانه‌ها، مکتب‌ها و حوزه‌های علوم اسلامی و راه‌اندازی نخستین مدرسه‌های ابتدایی در ایران در نتیجۀ کوشش‌های میرزا حسن رشدیه اختصاص یافته است.

متن کامل این مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید.