پانزدهمین شمارۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

میراث مکتوب- پانزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال هشتم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1398) منتشر شد.

دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» یکی از نشریات علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است که به مدیرمسئولی دکتر اکبر ایرانی و سردبیری دکتر محمد باقری منتشر می‌شود.

در این شماره علاوه بر مقالات اصلی، معرفی یک کتاب و سه نسخۀ خطی، متن یک رساله و پنج یادداشت تاریخی نیز به چاپ رسیده است.

فهرست مقالات و مطالب شمارۀ 15 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران به شرح زیر است:

 

سرسخن

مقالات

پژوهش تاریخ علوم دورۀ اسلامی در دانشگاه آمریکایی بیروت / جورج صلیبا، ترجمۀ افسانه منفرد

ورود نجوم جدید به ایران در عهد ناصری / کارمن پرز گونسالس، ترجمۀ حمید بهلول

مربع‌های وفقی در رساله‌ای از محمد کَشنوی، ریاضیدان آفریقایی / جان جی. واتکینز، ترجمۀ صمد فرخ‌نهاد

آنانیای شیراکی، ریاضیدان و منجم ارمنی سدۀ اول هجری / رابرت هـ. هیوسن، ترجمۀ مهدی نوروزی‌بخش

خاستگاه و تاریخچۀ دستور المنجمین و دستنوشتۀ آن / اوا اُرتمن و پترا گ. اشمیدل، ترجمۀ زینب کریمیان

دستنوشتۀ دستورالمنجمین در کتابخانۀ ملی پاریس / ف. و. زیمرمان، ترجمۀ محمد باقری

معیار حبش حاسب برای رؤیت هلال ماه و دستورالمنجمین / یوهانس تومان، ترجمۀ حامد خردپیشه

 

معرفی کتاب

يك كتاب ديگر در مورد تردستی‌های ریاضی / محمدرضا توکلی صابری

                                                        

یادداشت‌های تاریخی

نکاتی در مورد غافقی و دوران زندگی او / سجاد نیک‌فهم خوب‌روان

ستارگان بیابانی- الکواکب البیابانیه / پل کونیچ، ترجمۀ ملیحه احسانی‌نیک

یادداشتی پیرامون قاعدۀ ثابت بن قره دربارۀ اعداد متحاب / سونیا برنتیس و یان پ. هوخندایک، ترجمۀ داود خجسته سالکویه

دو دستنوشتۀ کوتاه فارسی دربارۀ ماشین کار دائم / مائده حسین‌زاده                                                  

یک معمای ریاضی از الغ بیگ، امیر دانشمند سمرقند / محمد باقری

 

نسخه‌های خطی

دستنوشتۀ الأدویة المفردة غافقی، در کتابخانۀ اُسلِر کانادا / آدام گَچِک، ترجمۀ شمامه محمدی‌فر

رسالۀ معراج الحکیم ومنهاج القویم از علاء بن حسین بیهقی / علی کاوسی‌رحیم

رسالۀ نویافته‌ای از ابن خَوّام بغدادی / محمدرضا عرشی

 

رساله

رسالۀ مساکن تئودوسیوس / ترجمۀ مهدیه نیکخواه