تازه‌های نشر ایسام در ترکیه

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی ایسام در استانبول ترکیه، از چند سال پیش طرحِ تألیف، تصحیح، ترجمه و چاپِ متون کلاسیک متقدمین و متأخرین را در پیش گرفته است. این مرکز تاکنون آثاری را منتشر کرده است. این آثار عبارتند از:

 

(1) تصحیح

* تصحیح انتقادی «لوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن»، تألیف:ابوالفضائل محمد بن الحسن المعینی (وفات: 537 هجری/ 1143)، دو جلد، تصحیح: سفر حَسنوف، چاپ اول، 2013 – چاپ دوم: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 24.

 

* تصحیح انتقادی «المنتقی من عصمة الأنبیاء»، تألیف: نورالدین أحمد بن محمود بن أبی بکر الصابونی (وفات: 580 هجری/ 1184) ، تصحیح: محمد بولوط، چاپ اول، 2013 – چاپ دوم: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 23.

 

* تصحیح انتقادی «الکفایة فی الهدایة»، تألیف: نورالدین أحمد بن محمود بن أبی بکر الصابونی (وفات: 580 هجری/ 1184)، تصحیح: محمد آروتشی، چاپ اول، 2013 – چاپ دوم: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 22.

 

* تصحیح انتقادی «کتاب القواعد الکلیة فی جملة من الفنون العلمیة المنطق، علم الخلاف- أصول الفقه- أصول الدین»، تألیف: شمس الدین أبوعبدالله محمد بن محمود الإصفهانی (616-688 هجری/ 1219- 1289)، تصحیح: منصور کوشینکاغ- بسلال تاشقین، چاپ اول، 2017 – چاپ دوم: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 25.

 

* تصحیح انتقادی «رسالة فی ادب المفتی»، تألیف: ابوالفیض محمد فقهی العینی الحنقی (وفات: 1147هجری/ 1725)، تصحیح: عثمان شاهین،  چاپ اول : 2018، چاپ دوم: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 26.

 

* تصحیح انتقادی «کتاب تقریب الغریب»، تألیف: قاسم بن قطلوبغا الحنفی (وفات: 879 هجری/ 1474)، تصحیح: عثمان کسکین أر، چاپ اول: 2018، چاپ دوم: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 27.

 

شایان ذکر است این شش تصحیح پروژه مشترک ایسام (ترکیه) و دار ابن حزم (بیروت) هستند: «لوامع البرهان و قواطع البیان فی معانی القرآن»،«الکفایة فی الهدایة»،«المنتقی من عصمة الأنبیاء»، «کتاب القواعد الکلیة فی جملة من الفنون العلمیة المنطق، علم الخلاف- أصول الفقه- أصول الدین»، «رسالة فی ادب المفتی»،«کتاب تقریب الغریب».

 

* تصحیح انتقادی «التسهیل شرح لطائف الإشارات»، تألیف: الشیخ بدرالدین ابن قاضی سماونة محمود بن اسراییل (وفات: 820 هجری/ 1417-1418)، تصحیح: مصطفی بولَند داداش، دوجلد، سال چاپ: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 29.

 

* تصحیح انتقادی «کشف الأسرار و هتک الاستار»، تألیف: جمال الدین یوسف بن هلال بن أبی البرکات الصفدی (وفات: 696 هجری/ 1296)، در پنج جلد، تصحیح: بهاء الدین دارتما – مراجعة: بکر طوپال اوغلی، سال چاپ: 2019، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 28.

 

* تصحیح انتقادی «کتاب تقریب الغریب»، تألیف: قاسم بن قطلوبغا الحنفی (وفات: 879 هجری/ 1474)، تصحیح: عثمان کسکین أر، سال چاپ: 2018، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 21.

 

* تصحیح انتقادی «رسالة فی ادب المفتی»، تألیف: ابوالفیض محمد فقهی العینی الحنقی (وفات: 1147هجری/ 1725)، تصحیح: عثمان شاهین،  سال چاپ: 2018، دار ابن حزم(بیروت) و نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 20.

 

* تصحیح انتقادی «شرح الفاتحة و بعض سورة البقرة»، تألیف: عفیف الدین سلیمان بن علی التلمسانی (وفات: 690هجری/ 1291)، تصحیح: أورخان موسی خان أوو،  سال چاپ: 2018، نشریات وقف الدیانة الترکی، مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، شماره 19.

 

* تصحیح انتقادی «معانی الأسماء الإلهیة»، تألیف: عفیف الدین سلیمان بن علی التلمسانی (وفات: 690 هجری/ 1291)، تصحیح: أورخان موسی خان أوو، سال چاپ: 2018، نشریات وقف الدیانة الترکی،  مرکز البحوث الإسلامی استانبول، سلسلة عیون التراث الاسلامی، 18.

 

(2) چاپ عکسی

* چاپ عکسی قدیمی ترین نسخه خطی «صحیح بخاری» در دو جلد، نسخه خطی موجود در کتاب خانه سلیمانیه، ترکیه، مقدمه از: محمد مجیر الخطیب- عرفات آیدین،سال چاپ: 2018.

 

(3) تألیف

-         el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi, by: M. Taha Boyalık, Published: 2019.

 

-         Dirāsāt fiqhiyya wa ‘Uṣūliyya, By: İbrahim Kâfi Dönmez, Edited: Tuncay Başoğlu, Published: 2019.

 

 

-         Abū Ishaq as-Saffār’s Kalam Method, by: Abdullah Demir, Published: 2018

 

-         Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi (Sheikh Bedreddin: An Ottoman Jurist), by:Mustafa Bülent Dadaş, , Published: 2018

 

-         Imam Ash’arī’s Theological Thought) by Hikmet Yağlı Mavil, , Published: 2018

 

-         The Criticism of Isrāiliyyāt in Modern Books of Qur’anic Exegesis, by: Mesut Kaya, , Published: 2018

 

(4) ترجمه

ترجمه به ترکی استانبولی: کتاب التوحید، تالیف: ابومنصور الماتریدی (وفات: 333هجری/ 944) سال چاپ: 2018 . (تصحیح انتقادی این اثر در 2003 از سوی Prof. Bekir Topaloğluو Dr. Muhammed Aruçiدر ترکیه چاپ شد و با ویرایش جدید در 2017 از ایسام منتشر شد. همچنینProf. Bekir Topaloğluاین اثر را به ترکی استانبولی ترجمه کرد که نخستین بار در 2002 منتشر شد و چاپ دوازدهم آن در 2018 )

 

فهرست و مقدمه این کتاب ها را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی نسخ خطی