«از چشم سیمرغ» منتشر شد

میراث مکتوب- کتاب «از چشم سيمرغ؛ چكيدۀ رويدادهای شاهنامه» تألیف محمدابراهيم محجوب، از سوی انتشارات لوح فكر منتشر شد.

محجوب در معرفی کتاب خود آورده است: «دربارۀ شاهنامه بسی گفته‌اند و نوشته‌اند، ولی بیشتر آنها گوشه‌ای ویژه از این درخت تناور را کاویده‌اند یا در ستایش بلندا و خنکا و بار و بر آن سخن آورده‌اند. گرچه پیمایش کران تا کران این سایه‌سار کاری است بس عظیم، کوشیده‌ایم از دیدگاه دیگری بدان بنگریم: از چشم سیمرغی که با پرواز بر فراز آن می‌کوشد گسترۀ آن را یک‌جا در منظر چشم آورد».

نویسنده در سی پردۀ این دفتر، با کمک خطوط و نشانه‌های ترسیمی، به بازگویی چکیده‌ای از رخدادهای شاهنامه پرداخته و در دو صفحۀ پایانی آن نیز شبکۀ چهره‌های شاهنامه و پیوند میان ایشان را یکپارچه رسم کرده است.

وی می‌گوید: «امید من در واگویی شاهنامه بدین روال، این بوده که خواننده نخست بتواند پیوند میان رویدادها و چهره‌ها را یک جا زیر نگاه آورد؛ دوم بتواند در زمانی اندک، برداشتی کلی از آن داشته باشد تا شاید انگیزه‌ای بیابد برای خواندن این شاهنامه؛ و کسانی هم که با شاهنامه آشنا هستند بتوانند با کمک این دفتر، چکیدۀ این شاهکار بی‌همتا را پیش رو داشته باشند».

کتاب «از چشم سيمرغ؛ چكيدۀ رويدادهای شاهنامه» تألیف محمدابراهيم محجوب، که پیشتر توسط انتشارات نی منتشر شده بود، در سال 1399 برای نخستین بار از سوی انتشارات لوح فكر، در قطع خشتی، در ۷۰ صفحه (رنگی)، با جلد سخت و با قیمت 60 هزار تومان، روانۀ کتابفروشی‌ها شده است.