اعلام فراخوان دوفصلنامۀ «فلسفۀ علم»

میراث مکتوب- دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی «فلسفۀ علم» با همکاری گروه‌های فلسفۀ علم و فناوری و تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تمامی پژوهشگران و صاحب نظران دعوت کرده تا مقالات پژوهشی، مروری و دیدگاه‌های تخصصی خود در مورد علم، جامعه و تاریخ در همه‌گیری کرونا را ارسال کنند.

در متن این فراخوان آمده است: آثاری مدنظر است که مشخصاً متمرکز بر پژوهش‌های فلسفه علم، فلسفه پزشکی، فلسفه تکنولوژی، تاریخ علم مرتبط با همه‌گیری‌ها، به ویژه کرونا، باشند.

در این فراخوان مقالاتی که صرفاً از منظر علوم پزشکی، اپیدمیولوژی یا سایر جنبه‌های علمی تکنیکی به موضوع کرونا پرداخته‌اند، مدنظر نیست.

مقالات ارسال شده در فرایند داوری مقالات قرار خواهند گرفت و پس از پذیرش انتشار خواهند یافت. بنابراین ارسال مقالات با موضوع مرتبط لزوماً به معنای پذیرش مقاله نخواهد بود.

محورهای پیشنهادی برای نگارش مقاله عبارتند از فلسفه پزشکی، فلسفه اپیدمیولوژی، همه‌گیری از منظر تاریخ علم و همه‌گیری و زیست- سیاست و جایگاه تکنولوژی در همه‌گیری کرونا.

علاقه‌مندان برای ارسال مقالات خود تا اول مرداد ماه فرصت دارند تا مقالات خود را در سایت نشریه به آدرس http://philosophy.ihcs.ac.ir/ ارسال کنند.