فهرست نسخ کتابخانه آستان عبدالعظیم الحسنی

میراث مکتوب- فهرست تفصیلی و نسخه‌شناسی مجموعه‌ای از منابع خطی کتابخانه مرکزی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به کوشش فرزان عزیززاده در 500 نسخه و 314 صفحه از سوی انتشارات سنا در تهران منتشر شده است.

این کتاب متضمن مقالاتی دربارۀ 30 عنوان از نسخه‌های کتابخانه مرکزی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) می‌باشد.

این عناوین عبارتند از:

 1. موجز القانون، موجز فی الطب یا الموجز فی علم الطب
 2. رساله ماهیت النفس
 3. رساله هیئت قوشچی یا هیات فارسی
 4. بیست باب در اسطرلاب
 5. شرح ملخص فی الهیئه یا شرح ملخص
 6. کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم
 7. غررالحکم و درر الکلم
 8. تشریح الافلاک
 9. قرآن کریم
 10. مجموعه چهار رساله
 11. جاویدان خرد
 12. خلاصه الحساب
 13. عیون الحساب
 14. اساس الاقتباس
 15. نکت النهایه
 16. انوار التنزیل و اسرار التاویل
 17. استبصار
 18. اختیارات بدیعی
 19. شریح ایساغوجی
 20. اسرار الحکم
 21. نهج الحق و کشف الصدق
 22. جام جهان نما
 23. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهّب الامامیه
 24. الاوزان و المقادیر
 25. کافی، الکافی فی الحدیث یا الکافی فی علم الدین
 26. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
 27. حفظ الصحه، حفظ صحت
 28. اختیارات العلائیه
 29. مراح الارواح
 30. فتوح الحرمین