فراخوان مقاله برای دومین شماره «نامۀ بایسنغر»

میراث مکتوب- مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر که نخستین شماره سال‌نامه «نامۀ بایسنغر» را، به مدیرمسئولی و سردبیری خلیل‌الله افضلی، در سالِ 1398 منتشر نمود، برای چاپِ شماره دوم «نامۀ بایسنغر» فراخوان داد. این مؤسسه از پژوهشگران دعوت کرده است که مقالات و نوشته‌های خود را در موضوعات و محورهای اعلامی برای چاپ در شماره دوم این مجله ارسال کنند.

محورها و موضوعات اعلامی عبارتند از:

۱- ادبیات:

۱-۱- مکتب‌های ادبی هرات

۱-۱-۱- مکتب ادبی هرات در زمان سلجوقیان (ازرقی هروی و …)

۲-۱-۱- مکتب ادبی هرات در دوره آل کرت (امامی هروی، ربیعی پوشنگی، سیفی‌هروی، رکن‌الدین صائن هروی و …)

۳-۱-۱-  مکتب ادبی هرات در دوره تیموریان (عبدالرحمن جامی، میرعلی‌شیر نوایی، بنایی هروی، آصفی هروی و …)

۴-۱-۱- مکتب ادبی هرات در دوره صفوی (حیدر کلیچ، فصیحی هروی، حسن خان شاملو، بهشتی هروی، ناظم هروی، درویش واله، میرزا ارشد برنابادی، میرزا ابوطالب برنابادی و …)

۲-۱- تذکره‌نویسی در هرات (طبقات‌الصوفیه، تذکرۀ دولتشاه سمرقندی، نفحات‌الانس، مجالس‌النفایس، مجالس‌العشاق، مجمع‌الشعرای جهانگیری، رشحات عین الحیات، روضه‌السلاطین، جواهرالعجایب، تحفه‌الحبیب، بدایع‌الوقایع، تحفه سامی، تذکره محمدرضا برنابادی و …)

۳-۱- فرهنگ‌نگاری در هرات (ازهری هروی در لسان‌العرب،‌ تحفه‌الاحباب اوبهی، ریاض‌الفتیان بن حسام هروی و …)

۴-۱- انشاء و ترسل (فرائد غیاثی یوسف اهل، منشأت شرف‌الدین علی یزدی، همایون‌نامۀ محمد بن علی مخزن‌الانشاء واعظ کاشفی، منشاءالانشاء عبدالواسع باخرزی، جوامع‌الانشاء مولانا حسین هروی، نسخۀ ترسل معین‌الدین اسفزاری، نامۀ نامی غیاث‌الدین خواندمیر، ریاض‌الانشاء محمود گاوان ،شرف‌نامۀ عبدالله مروارید و …)

۲- تاریخ هرات:

۱-۲- تاریخ اجتماعی هرات

۱-۱-۲- تاریخ اقوام ساکن در هرات

۲-۱-۲- تاریخ پوشش و لباس در هرات

۳-۱-۲- تاریخ زنان هرات

۲-۲- تاریخ سیاسی هرات (فتح هرات به دست اعراب، دوره طاهریان، دورۀ سامانیان، غزنویان، غوریان، آل کرت، تیموریان، صفویان، شیبانیان، سدوزاییان، دوره معاصر، حاکمان هرات، حوادث سیاسی، هراتیان و سیاست‌ورزی، خیزش‌های هراتیان بر ضد اعراب، )

۳-۲- جغرافیای تاریخی هرات و هری‌رود

۴-۲- تاریخ‌نگاری در هرات (تاریخ‌نامۀ هرات، شمس‌الحسن تاج‌الدین سلمان هروی، زبده‌التواریخ حافظ ابرو، مطلع‌السعدین عبدالرزاق سمرقندی، مجمل فصیح خوافی، روضات‌الجنات معین‌الدین اسفزاری، روضه‌الصفای میرخواند، حبیب‌السیر خواندمیر، فتوحات شاهی امینی هروی، ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی امیر محمود بن خواندمیر هروی، عین‌الوقایع ریاضی هروی و …)

۳- هنر هرات

۱-۳- معماری (قوام‌الدین شیرازی و …)

۱-۱-۳- مساجد و مدارس (گازرگاه، مصلی، غیاثیه، نظامیه، مدرسۀ سبز برامان و …)

۲-۱-۳- قلعه‌ها (قلعه شمیران، قلعۀ نره‌تو، قلعۀ اسکلجه، قلعۀ خیسار)

۳-۱-۳- خانقاه‌ها و مزارات

۴-۱-۳- سازه‌های آبی (پل‌ها، آسیاب‌ها، آب‌انبارها، یخدان‌ها، گرمابه‌ها، کانال‌ها، بندها، آب‌بخش‌ها و …)

۲-۳- نگارگری (میرک، محمد سیاه‌قلم، کمال‌الدین بهزاد و …)

۱-۲-۳- تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هنر نگارگری هرات

۳-۳- خوش‌نویسی (غیاث‌الدین بایسنغر، میرعلی هروی، خواجه محمود شهابی سیاوشانی ،دوست‌محمد گواشانی و …)

۴-۳- موسیقی (بنایی هروی، درویش علی چنگی و …)

۵-۳- کتاب‌آرایی

۶-۳- حکاکی

۷-۳- ریخته‌گری

۸-۳- کاشی‌سازی

۹-۳- شیشه‌سازی

۱۰-۳- سفالگری (کلالی)

۱۱-۳- باغ‌آرایی

۱۲-۳- آبیاری و آبرسانی (تاریخ آبرسانی در هرات، رساله‌های تقسیم آب و …)

۴- بررسی فولکلور هرات

۱-۴- مردم‌شناسی تاریخی هرات (مطالعۀ رفتار و آداب مردم هرات در ادوار تاریخی مختلف)

۲-۴- مردم‌شناسی هم‌زمانی هرات (مطالعۀ آداب، سنت‌ها، مشاغل و باورهای عامیانۀ هرات در عصر حاضر)

۵- بررسی هم‌زمانی و درزمانی گویش هرات

۱-۵- مطالعۀ در زمانی گویش هرویان در آثاری چون طبقات‌الصوفیه، الابنیه عن الحقایق الادویه، ارشادالزراعه و …

۲-۵- مطالعۀ هم‌زمانی گویش هرویان در مناطق مختلف جغرافیایی ولایت هرات و یا در میان مشاغل و گروه‌های اجتماعی خاص.

۶- ادبیات تصوف (تاریخ تصوف در هرات، جریان‌های تصوف، مزارات‌نویسی، مقامات‌نویسی، خواجه عبدالله انصاری، سادات حسینی، محمد گیسودراز، زین‌الدین خوافی، بهاءالدین عمر جغاره، عبدالرحمن جامی، زین‌الدین قواس، سعدالدین کاشغری و …)

۷- علوم قرآنی

۱-۷- تفسیرنگاری (فخرالدین رازی، واعظ کاشفی، معین‌الدین واعظ، ملا علی قاری و …)

۱-۱-۷- حاشیه‌نویسی بر تفاسیر (حاشیۀ تفتازانی بر تفسیر کشاف زمخشری و …)

۲-۷- سیره‌نگاری (درج الدرر و درج الغرر فی بیان میلاد خیر البشر اصیل‌الدین واعظ شیرازی، شواهد النبوه عبدالرحمن جامی، روضه الاحباب جمال‌الدین عطاءالحسینی،  معارج النبوه معین‌الدین مسکین و …)

۸- آموزش و پرورش در هرات

۹- بررسی کارنامۀ هرات‌پژوهان (فکری سلجوقی، رضا مایل هروی، علی‌اصغر بشیر، محمدآصف فکرت، جلال‌الدین صدیقی، نجیب مایل هروی و …)

ارسال تصاویر با کیفیت و نگارش مطالبی در خصوص معرفی: اسناد قدیمی شامل قباله، نکاح‌نامه، فرمان، وثیقه، مقاوله‌نامه، وقف‌نامه، سند حقابه و ...، سکه‌های ضرب هرات، دست‌نویس‌ها و نسخه‌های قلمی، بناهای نیازمند مرمت و مشاهیر و خانواده‌های مطرح هرات از دیگر مواردی است که در فراخوان شماره دوم نامۀ بایسنغر مورد توجه قرار گرفته و از پژوهشگران خواسته شده آثار خود را در این زمینه در اختیار نشریه قرار دهند.

پژوهشگران می‌توانند مقالات، یادداشت‌ها و تصاویر خود را تا اول سرطان/تیر ۱۳۹۹ به آدرس info@baysunghur.org و یا ایمیل آدرس  Khalil.afzali@gmail.com و یا به تلگرام ۰۰۹۳۷۰۰۲۴۶۶۰۶ ارسال کنند.