شمارۀ 206 جستارهای نوین ادبی

میراث مکتوب- شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای نوین ادبی (سال 52، شمارۀ 206، پاییز 1398) به سردبیری دکتر محمد تقوی منتشر شد.

امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (فرایند بالندگی و تثبیت محتشم کاشانی در تاریخ ادبیات)
سعید رادفر، محمود فتوحی رودمعجنی

سازوکارهای قدرت فوکویی و موقعیت کافکایی در رمان «شهربندان«
نگین بی نظیر

اسطوره‌پیرایی در تلمیحات نوغزل‌های بهبهانی، نیستانی، بهمنی و منزوی
احمد کنجوری، علی نوری، محمد رضا روزبه

بنیادگرایی در نقد یا نقد بنیادگرا
محمود رنجبر

زیبایی‌شناسی شگرد ادبی التفات و نقش تفسیری آن در مثنوی
بتول واعظ

بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورۀ غوریان بر اساس شاهنامۀ فردوسی
نجم‌الدین گیلانی

برای دسترسی به متن مقالات می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

این نشریه به سردبیری دکتر محمد تقوی و از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است.