تصحیح «خلاصة الترتیل» از سوی عارف نوشاهی

میراث مکتوب- مجله «معارف» هر ماه از سوی «دارالمصنفین شبلی آکادمی»، شهر اعظم‌گَر در هندوستان منتشر می‌شود. در شمارۀ ژانویه 2020 این نشریه مقاله‌ای از دکتر عارف نوشاهی منتشر شده است که وی در آن از تصحیح نسخۀ خطّی فارسی «خلاصة الترتیل» خبر داده است.

خلاصة الترتیل اثر ابن عماد خراسانی شاعر پارسی‌گوی قرنِ هشتم و نهم هجری است. اثر شناخته شدۀ ابن عماد روضة المحبین است که شاملِ غزل‌ها و نامه‌هایِ منظومِ عاشقانه به فارسی است. از وی دیوان اشعاری نیز به جا مانده است.

روضة المحبین را برای نخستین بار مرحوم سعید نفیسی در سالِ 1935 تصحیح و منتشر کرد. تصحیح دکتر مرتضی چرمگی عمرانی و حسین سعدآبادی از این کتاب نیز در سالِ 2018 از سوی گروه فارسیِ دانشگاه پَنجاب در لاهور پاکستان منتشر شد.

دکتر عارف نوشاهی در مقالۀ خود آورده است: راقم این سطور با دیدنِ چاپِ این کتاب، به یاد آورد که در کتابخانه‌ام نسخه خطّی از ابن عماد درباره مخارجِ حروفِ عربی است به نامِ: «خلاصة الترتیل». این نسخه خطّیِ فارسی را از کتابخانه‌ام پیدا کردم، گرد و غبارش را گرفتم، قدیمی‌ترین نسخه خطّی آن را از ایران خواستم که برایم بفرستند. سپس «خلاصة الترتیل» را تصحیح نمودم. انتظار می‌رود که به زودی منتشر شود.

ترجمه از مقاله به زبانِ اردو: «پاکستان سے چند جدید علمی مطبوعات»، مقاله نویس: عارف نوشاهی، جلد 205، عدد 1، ژانویه 2020، صفحه: 58، ماه نامه معارف، دارالمصنفین شبلی آکادمی، اَعظم گَر، هندوستان.

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی