خوانش ورق یار در «درسگفتارهای شمس»

میراث مکتوب- با تأملی جدی و به دور از غوغا و هیاهو، می‌توان از خود پرسید که شمس تبریز و نوع شخصیت و اندیشه‌اش و اصولا تکیه بر این گونه نگره‌های عرفانی تا چه حد می‌تواند پاسخگوی مسائل و مباحث پیچیده فکر و روان انسان امروز باشد؟ آیا تکیه بیش از حد بر این سنخ نگرش‌ها، ما را از الزامات اولیه یک زندگی متعادل و معقول دور می‌سازد و یا پر و بالی می‌دهد تا اوجی را تجربه کنیم که ضمن داشتن یک زندگی معتدل و معقول با فضاهایی بی‌بدیل و نایاب نیز آشناتر گردیم؟

بیست و ‌یکمین نشست از مجموعه درسگفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی با سخنرانی مهدی محبتی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، با عنوان «خوانش ورق یار» برگزار می‌شود. هدف از این درسگفتار نگاهی دیگرگون به میراث شمس تبریزی و نگرش‌های ویژۀ اوست.

این نشست روز چهارشنبه ۴ تیرماه، ساعت ۱۶ به‌صورت مجازی برگزار و پخش خواهد شد.