نقدی گذرا بر خُفّی علایی

میراث مکتوب- خُفّی علائی (خفّ علائي یا الخفية العلائية)، به زبان فارسى، دومين تأليف طبى سيد اسماعيل جرجانى است كه به امر اتسز خوارزمشاه، پس از سال 521ق. تأليف شده است. اين كتاب که داراى دو بخش مباحث نظرى و مباحث عملى است توسط على‌اكبر ولايتى و محمود نجم‌آبادى تصحيح و در سال 1369ش، از سوی انتشارات اطلاعات چاپ و منتشر شده است.

سید حسین برقعی رضوی در مقالۀ «پوتین ولایی؛ نقدی گذرا بر خُفّی علایی» به نقد مقدمۀ این کتاب و چند بخش از توضیحات این تصحیح پرداخته است.

وی در ابتدای مقاله با اشاره به کاستی‌های کارنامۀ محمود نجم‌آبادی در تصحیح متون کهن پزشکی، به این نکته اشاره کرده است که که نخستین نمونۀ پاکیزه و درست بنیان تصحیح متون پزشکی در ایران و ممالک همجوار که همچنان به سختی می‌توان نمونه‌ای برای آن یافت تصحیح «تقویم الصحه» توسط دکتر غلامحسین یوسفی است.

وی در ادامه می‌نویسد: «خُفّى علايى كه مى‌توان به چكمه‌هاى والايى‌اش پارسى‌گردان كرد، از معدود كارهاى شادروان نجم‌آبادی است كه به باورم به سبب وسواس آميخته به  بیمناکی بسيار از لغزیدن، و نيز ناآزمودگى در فن تصحيح متون، ويراسته‌اى سخت آزاردهنده و خارزارواره براى پويندگان پزشكى‌آموزى كهن و خواهندگان شيوه‌هاى پيشگيرى ـ درمانى از کار در آمده است و فرياد و آه از نهاد خوانندگان اين متن برمى‌آورد».

وی پس از اعلام هشدار و بیان آسیب ارائۀ این گونه تصحیح‌ها، اشاره به نکاتی دربارۀ نسخ آثار جرجانی و بیان وجه تسمیۀ مقالۀ خود، در 24 بند به نقد تصحیح مذکور پرداخته است.

متن کامل مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید.