نکاتی دربارۀ نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا

میراث مکتوب- کتاب قانون فی‌الطب از جمله مهم‌ترین کتاب‌های پزشکی دورۀ اسلامی است که به‌ علت شناخت و اهمیت آن، طی دوره‌ها و زمان‌های مختلف، نسخه‌های متعددی از آن در نقاط مختلف جهان اسلام تهیه شده است. تهیۀ فهرستی از نسخههای خطی این کتاب که در دوران‌های مختلف کتابت شده، بانک اطلاعاتی مهمی برای پژوهش دربارۀ جایگاه این کتاب در پزشکی دورۀ اسلامی است. اما تهیه این فهرست، برای دستیابی به نتیجه بهتر، نیازمند توجه به مسائل گوناگون است.

در مقالۀ «نکاتی دربارۀ بررسی، معرفی و استفاده از نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا» به مسائلی پرداخته شده که با توجه به ‌آنها می‌توان گزارشی جامع دربارۀ نسخه‌های خطی کتاب قانون فی الطب فراهم آورد.

سید صادق حسینی اشکوری، نویسندۀ این مقاله در 19 بند به بیان نکاتی در این باره پرداخته است. دست‌خط ابن‌سینا، نسخهۀ خطی قانون به خط ابن تلمیذ، پزشکان کاتب، پزشکان آمر به کتابت قانون، کاتبان بی سواد قانون، نسخه‌های هنری قانون، افزوده‌های نسخه‌های قانون، تسلسل تاریخی مخطوطات قانون، پراکندگی جغرافیایی نسخه‌ها و جغرافیای مخطوطات برخی از عناوین مطالب این مقاله است.

مقالۀ «نکاتی دربارۀ بررسی، معرفی و استفاده از نسخه‌های خطی قانون ابن‌سینا» در ویژه‌نامۀ زمستان 1397 مجلۀ طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی چاپ و منتشر شده است.

برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید.