مجموعه مقالات دربارۀ میراث ادبیات فارسی در شبه قاره

میراث مکتوب- مجموعه مقالاتِ دکتر زرّینه خان با عنوان «نقش‌های رنگارنگ؛ مجموعه مقالات ادبیات فارسی»، به زبان اردو، از سوی ایجوکیشنل بُک هاوس، در عَلیگَر هندوستان، منتشر شده است.

دکتر زرّینه خان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ بانوان دانشگاه اسلامی عَلیگَر، در پایان‌نامۀ پیش دکتری خود به «بررسیِ شعر فارسی دوره اورنگ زیب تا پایانِ حیات بیدل» (سال 1988) پرداخته و موضوع رسالۀ دکتری وی «تصحیحِ انتقادیِ سرو آزاد- تألیف مولانا آزاد بلگرامی» (سال 1992) بوده است که در سال 2013 از سوی ایجوکیشنل بُک هاوس در شهر عَلیگَر منتشر شد.

تصحیح انتقادی تاریخ عالمگیری، تألیف عاقل خان رازی؛ تصحیح انتقادی صحایفِ شرائف، تألیف محمد عسکری بلگرامی؛ و مقدمه بر چاپ عکسی شرف‌نامه مَنیَری از جمله پژوژه‌های تحقیقاتی دکتر زرّینه خان که تاکنون منتشر نشده‌اند.

مجموعه مقالاتِ دکتر زرّینه خان با عنوان «نقش‌های رنگارنگ؛ مجموعه مقالات ادبیات فارسی»، به زبان اردو، از سوی ایجوکیشنل بُک هاوس، در عَلیگَر هندوستان، منتشر شده است.

فهرست مجموعه مقاله «نقش‌های رنگارنگ» به قرار زیر است:

- بررسی تذکره ید بیضا و نسخه‌هایِ خطّیِ آن

- ناصر علی سَرهندی نماینده سبکِ هندی

- زندگی و ملفوظاتِ شیخ شاه مینا لَکنوی

- نسخه‌هایِ خطّیِ تذکره الواقعاتِ همایون

- بررسیِ تذکره سرو آزاد

- شاعران و نثرنویسان دوره قطب الدین ایبک

- خدمات ادبیِ میر عبدالجلیل واسطی بلگرامی

- نسخه خطّیِ شرف نامه احمد مَنَیری در مجموعه حبیب گنج، کتاب خانه مولانا آزاد، عَلیگَر

- نواب قاسم خان جوینی؛ شاعر و منصب دارِ مهمی در دوره جهانگیر

- معرّفیِ تاریخ محمدی

- معرّفیِ تذکره صحایفِ شرائف

- امیر خسرو و فلسفه عشق

- عاقل خان رازی در جایگاهِ تاریخ نویس

- افکارِ غالب دهلوی در «مثنوی درد و داغ»

- اهمیتِ تاریخیِ شهرِ آگرا با توجّه به تذکر ه ها و کتاب های تاریخی

- بررسیِ غزلِ فارسیِ دوره اورنگ زیب

- حاجی جان محمد قدسی؛ شاعر توانایِ دوره شاه جهان

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی