شیخ اشراق در ذهن و زبان شمس

میراث مکتوب- شمس در مقالات خود در رهگذر داوری‌های نقادانه خود دربارۀ بسیاری از بزرگان فرهنگ و اندیشه قضاوت می‌کند و رفتار و اندیشه و دیدگاه‌های آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

او از شیخ اشراق در چند جا در مقالات یاد می‌کند و به‌عنوان اندیشمندی بزرگ با احترام تمام نام می‌برد و او را جوانی می‌داند که علمش بر عقلش غالب است و گاه او را به عدم متابعت متهم می‌کند. آیا اظهارات شمس دربارۀ سهرودی در مقالات شمس متناقض و پریشان به نظرمی‌رسد یا می‌توان به یک دیدگاه جامع از سهرودی از نگاه شمس دست یافت؟

حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران در بیست و سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی در همین رابطه و با موضوع «شیخ اشراق در ذهن و زبان شمس» سخن خواهد گفت.

این درس‌گفتار روز چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت ۱۶:۰۰ به‌صورت مجازی ارائه خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحۀ اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب، به نشانی زیر، در آن شرکت کنند.

Instagram/bookcityculturalcenter