مقالات «گزارش میراث 54 و 55»/ 4

میرزا نصرالله خان فدایی اصفهانی مخاطب به «دولتیار جنگ»

ميراث مكتوب - ميرزا نصرالله خان اصفهاني، متخلص به «فدايي» و مخاطب به «دولتيار جنگ بهادر» از شعرا و نويسندگان نيمۀ دوم قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم بود.
پدرش، ميرزا محمدحسين خوشنويس اصفهاني، متخلص به «سالك» در نوشتن خط نسخ و رقاع، به ويژه نسخ، استاد بوده و از راه خوشنويسي امرار معاش مي كرده و آثاري از او در كتابخانه ها و مجموعه ها موجود است.
ميرزا نصرالله فدايي چنان كه از نسبتش بر مي آيد، اصالتا اصفهاني بود ولي معلوم نيست كه در اصفهان به دنيا آمده و نشو و نما يافته است يا خير.

ادامه مقاله «میرزا نصرالله خان فدایی اصفهانی مخاطب به «دولتیار جنگ» نوشته هومن يوسفدهي كه در شماره 54 و 55 دوماهنامه «گزارش ميراث» منتشر شده است بر روي فايل زير كليك كنيد.دريافت فايل