زمینه‌ای برای نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری

میراث مکتوب- تارنمای نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری فرهنگستان هنر با هدف شناسایی و ایجاد زمینه‌ای برای دسترسی پژوهشگران ایرانی به نسخ خطی‌ای که در گنجینه‌های موزه‌ها، کتابخانه‌ها و... در سراسر جهان وجود دارد، ایجاد شده است.

این اطلاعات در بخش‌های «فهرست نسخه‌هایِ هنری»؛ «فهرست هنرمندان نسخه‌های هنری»؛ «فهرست مراکز نگهداری نسخه‌هایِ هنری» در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

از جمله اطلاعات ارائه شده در مورد هر نسخه می‌توان به عنوان، زبان، مؤلف، تاریخ تألیف، تاریخ کتابت، مشخصات کتابتی نسخه، تعداد تصاویر، مکتب نگارگری، مشخصات تزئینات، نوع کاغذ و جلد، آغاز و انجام نسخه، موضوع اثر و معرفی آن به صورت خلاصه، محل نگهداری نسخه و برخی اطلاعات تکمیلی دیگر اشاره کرد.

برخی از نسخه‌هایِ خطّی هنری که اطلاعات آن‌ها به همراه چند تصویر از نسخه در تارنمای نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی هنری فرهنگستان هنر بارگذاری شده عبارتند از:

 

نسخه خطی کلیات سعدی (کتابت ۹۲۶ق) با ۱۳ نگاره مربوط به دوره صفویه

نسخه خطی یوسف و زلیخا از جامی (کتابت ق‍رن‌۱۰ق) با ۸ نگاره مربوط به دوره صفویه

نسخه خطی مهر و مشتری ع‍ص‍ار ت‍ب‍ری‍زی‌ (کتابت ۸۸۱ق) به خط مرشد الکاتب شیرازی با ۹ نگاره

نسخه‌ خطی مثنوی معنوی مولوی (کتابت ۱۰۷۳ق) با ۵۰ نگاره به سبک هندی

نسخه خطی صفات العاشقین از هلالی جغتایی (کتابت ۹۷۸ق) به خط میرمعزالدین محمد با ۶ نگاره

نسخه خطی خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۹۲ق) به خط ابوبکرشاه شهرستانی با ۲۶ نگاره