سرلوح کتیبه ای دیوان شمس

میراث مکتوب - سرلوح کتیبه ای دیوان شمس (نسخه 296 کتابخانه میشیگان ، بی تا ، حدود سده دهم).