انتشار شمارۀ چهارم «دائرة المعارف البصره الصغیره»

میراث مکتوب- مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی شماره چهارم از «دائرة المعارف البصره الصغیره» را به تازگی منتشر کرده است.

عنوان این دایرة المعارف «النشاطُ الدينيُّ في جزائر البصرة و أعلامه (1078-844 هـ / 1440-1667م)» است که به نقش پیشتازانۀ بصره در زمینه علوم دینی می‌پردازد.

این شماره از مجله به منظور نمایاندن میراث علمی علمای بصره در چارچوب زمانی و موضوعی و بیان آیین و ارتباطشان با مدارس دینی دیگر خواه در داخل و یا خارج است.

این اثر بسیاری از افراد بلند آوازه در محافل علمی و ماهیت شرایط سیاسی حاکم در دوره یادشده و نیز تأثیر آن بر رشد و پیشرفت فعالیت دینی را مورد توجه قرار داده است.

شایان ذکر است مرکز تراث البصره بسیاری از مجلات مرتبط با میراث بصره را منتشر می‌کند و از طریق این نشریات به ابعاد دینی، ادبی و تاریخی میراث می‌پردازد.

منبع: شبکه جهانی الکفیل