ایران شناسان و خاور شناسان به روایت علامه محمد قزوینی

ميراث مكتوب - علامه محمد قزوینی، دانشمند بی بدیل ایران معاصر است که کسی از اهل علم و دانش جویان ایرانی نیست که نام و آوازه او را نشنیده و از تلاش های علمی وی بی خبر باشد. او به سودای دستیابی و بهره مندی از نسخ خطی ارزشمند ایرانی در سال 1322 قمری به لندن سفر کرد و 36 سال دل به این کار سپرد.

علامه قزوینی در زمان اقامت در اروپا با مستشرقان و ایران شناسان بزرگ هم عصرش ارتباط علمی و کاری و دوستی داشت و دکتر «علی رفیعی جیر دهی» در کتاب «ایران شناسان و خاور شناسان به روایت علامه قزوینی» به معرفی آنان پرداخته و نیز از خلال مکاتبات علامه قزوینی با تقی زاده نقطه نظرات وی را درباره برخی از این افراد استخراج کرده است.

علی رفیعی مطالعه این کتاب را برای پژوهش گران و دانشجویان رشته ایران شناسی و شرق شناسی مناسب دانسته است.

انتشارات بلور کتاب ایران شناسان و خاورشناسان را در 130 صفحه مصور و بهای 60 هزار تومان منتشر کرده و این کتاب در مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب برای عرضه موجود است.

معرفی کتاب از سید مهدی جهرمی