دوستی؛ اساس خلقت و پایۀ زندگی از منظر شمس تبریزی

میراث مکتوب- مسئلۀ همبستگی اجتماعی از جمله مسائلی است که نه‌تنها در فضای علوم اجتماعی معاصر مطرح است، بلکه از سوی صاحب‌نظران در کشور ما با حساسیت بیشتری بدان نگریسته می‌شود. موضوع دوست بودن با یکدیگر در سطح زیست اجتماعی و دوست داشتن به مثابه مبنایی برای دست یافتن به همبستگی سازنده و پویا در جامعه، چند دهه‌ای است که در محافل علمی توجه صاحب‌نظران جهانی را به خود جلب کرده و نظریه‌هایی در این باره ارائه شده است.

بی‌تردید استفاده کردن از ظرفیت‌های تاریخی و میراث فرهنگی که یک جامعه از آن برخوردار است، می‌تواند راه‌های رسیدن به چنین همبستگی را هموارتر سازد.

در همین راستا احمد پاکتچی، در بیست و هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی، که به صورت مجازی برگزار می‌شود، با موضوع «دوستی؛ اساس خلقت و پایه‌ زندگی از منظر شمس تبریزی» سخن خواهد گفت.

در این نشست کوشش بر آن است تا محوریت دوستی به‌عنوان پایۀ زندگی اجتماعی و در عین حال اساس خلقت از دیدگاه شمس مورد بحث قرار گیرد و ابعاد مختلف مطرح‌شده از سوی او برای اثربخشی دوستی در تعالی بخشیدن به زندگی اجتماعی انسان به گفت‌وگو نهاده شود.

همچنین از آنجا که تا کنون کمتر به ابعاد اجتماعی تعالیم عرفانی پرداخته شده و بیشترین تمرکز بر نقش این تعالیم در سلوک فردی انسان بوده هدف آن است که با طرح موضوع «دوستی از منظر شمس» گامی در مسیر گسترش افق دید پژوهش‌ها در حوزۀ عرفان برداشته شود.

علاقه‌مندان می‌توانند روز چهارشنبه، ۱۵ مردادماه، ساعت ۱۶ درس‌گفتار «دوستی؛ اساس خلقت و پایه‌ زندگی از منظر شمس تبریزی» را به صورت زنده از صفحۀ اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter مشاهده کنند.