تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان

میراث مکتوب- تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان تألیف علی راد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.

هر فصل از کتاب دارای دو جستار اشاره و ارزیابی است. در بخش اشاره به تقریر نظریه خاورشناسان درباره چالش‌ها پرداخته شده و در بخش ارزیابی، نظریه‌ها به توبه نقد و سنجش گذاشته شده است.

نگارنده در حد میسور تلاش نموده است تا از نقد الهیاتی و موازی که سوگیرانه و ایدئولوژیک است، خودداری نماید و بر پایه اصول نقد علمی به ارزیابی دیدگاه‌های خاورشناسان بپردازد.

حق تفسیر قرآن، مؤلفه تمایزبخش تفسیر امامیه، باورمندی امامیه به تحریف قرآن، تطورات و چرخش هرمنوتیکی تفسیر امامیه، فقدان انسجام در تفسیر امامان شیعه از چالش‌های مهم کلامی تفسیر امامیه است که در آثار خاورشناسان بازتابیده است.

برآیند کتاب بر این مهم تأکید دارد که توجه به تفسیر امامیه و مبانی کلامی مورد توجه جدی خاورشناسان است، اما به دلیل عدم احاطه بر اصول و مبانی تفسیر امامیه، آسیب‌هایی در مستندات، تحلیل‌ها و استتناج آنان مشهود است که این آسیب با شکل‌گیری جریان خودانتقادی در میان خاورشناسان و نقد علمی و منصفانه آثار آنان از سوی تفسیرپژوهان شیعی قابل ترمیم است.

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان (بَر اَشِر، آندره ریپین، تاود لاوسن، رابرت گلیو، رینر برونر) تألیف علی راد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بهای 21 هزار تومان منتشر شده است.