شمارۀ 66 فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان»

میراث مکتوب- شصت و ششمین شمارۀ فصلنامۀ «نامۀ فرهنگستان» از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.

مطالب این شماره عبارتند از:

سرمقاله: زبان‌نامۀ فرهنگستان / غلامعلی حداد عادل

مقاله:

توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطیر / محمود عابدی

درنگی در دو بیت شاهنامه / اکبر نحوی

بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه / آریا طبیب‌زاده

نام ترکی افراسیاب در دو متن فارسی / سجاد آیدنلو

معرفی و بررسی مقاصد الأولیاء فی محاسن الأنبیاء اثر محمود فاریابی / پروین رضایی

زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری / ندا حیدرپور نجف‌آبادی

سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاهنامۀ احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره) / مهشید گوهری کاخکی و محمدجواد مهدوی

نقد و بررسی:

نقد تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی / اکرم هراتیان و مهدی نوریان

دیدگاه:

دربارۀ ویرایش و دستور زبان / امید طبیب‌زاده

برای دسترسی به متن کامل شمارۀ 66 «نامۀ فرهنگستان» کلیک کنید.