پاره های نسخه شناختی (1)

ميراث مكتوب - تاکنون چند مسند برای ابو حنيفه از ميان مسانيد کهنسال حنفيان منتشر شده است. از آن ميان مسند أبي حنيفة از ابن خسرو البلخي است که همين تازگی ها منتشر شده است. در اينجا چند يادداشتی را که قديمتر از نسخه خطی لاله لی آن (با تاريخ کتابت نسخه کتابت 741 ق) به شماره 645 برای مطالعات شخصی خودم يادداشت کرده ام می آورم.

همينطور که می بينيم در آن اطلاعات جالبی درباره ابو سعد سمّان و ابو يوسف قزويني (در اينجا ابو يوسف قزويني شرح حالی کوتاه از زيد بن علي به دست می دهد؛ می دانيم که ابو يوسف خود زيدی مذهب بوده است)، دو شاگرد قاضي عبد الجبار همداني آمده است (برای ابو سعد سمّان، علاوه بر آنچه تاکنون از نويسنده اين سطور منتشر شده، مقاله ای تفصيلی نوشته ام که بايد وقتی منتشر شود؛ نيز برای ابو يوسف قزويني نک: مدخل مربوط در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، به قلم نويسنده اين سطور؛ برای او نيز نک: مقدمه امالی قاضي عبد الجبّار به تصحيح نگارنده):
برگ 61 الف أخبرنا القاضي الإمام أبو يوسف القزويني قال: ومن حفاظ القرآن المشهورين بالحفظ والإحکام والإتقان زيد بن علي /61 ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين الشهيد خرج بالسيف يدعو إلی الله تعالی وإلی کتابه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنکر ومجاهداً أعداء الله فقتل وصلب وأحرق بالنار والآخرة خير له وأبقی وله قراءة يؤثر عنه وهو في الفقه إمام يقتدی به. دخل عليه أبو حنيفة فقيل له هذا فقيه أهل الکوفة فقال له زيد ما مفتاح الصلاة وما افتتاحها وما استفتاحها فقال أبو حنيفة مفتاح الصلاة الطهور وافتتاحها التکبير واستفتاحها مختلف فمنهم من يقول وجهت وجهي ونحن نختار سبحانک اللهم ونحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا اله غيرک فقال زيد إنک لفقيه.

روايات ابن خسرو البلخي از ابو سعد السمان:
74 الف وأخبرنا الشيخ أبو نصر المعمري محمد بن الحسن بن محمد بن جامع بقرائتي عليه فأقرّ به قال أنبأنا القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد بن حامد بن عبيد بقرائتي عليه قال حدثنا أبو سعد اسماعيل بن علي الرازي السمان قال حدثنا الحسن بن علي الدمشقي ...
وأخبرنا الشيخ أبو العلاء صاعد بن سيار بن محمد الدهان الهروي الإسحاقي قراءة عليه قدم علينا من هراة قال أنبأنا القاضي أبو محمد عبد الله بن أبي حفص عمر بن محمد الأنصاري قال أنبأنا القاضي أبو العلاء محمد بن أبي الفضل الحمداني المعروف بقاضي شخشاخ بسرخس في مسجده والقاضي الفقيه أبو القاسم عبدالجبار بن زينب (؟) أحمد [ربيب أحمد] من أصحاب الرأي بهراة قالا أنبأنا أبو بکر محمد بن أحمد بن محمد الطالقاني /74 ب قال أنبأنا أبو سعد اسماعيل بن الحسين السمان (در نسخه: السماک) بالري قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن محمد بن إسحاق بن سنان الدمشقي

74 ب: وقرأت علی الشيخ أبي نصر المعمر بن محمد بن الحسن محمد (کذا) بن جامع فأقرّ به أخبرکم القاضي الإمام المؤتمن أبو جعفر محمد بن أحمد بن حامد بن عبيد البخاري قال حدثنا أبو سعد اسماعيل بن علي الرازي السمان قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي

وقرأت علی الشيخ الحافظ أبي العلاء صاعد بن سيار بن محمد الدهان الهروي الاسحاقي فأقرّ به قلت له أخبرکم القاضي أبو محمد //75 الف عبدالله بن أبي حفص عمر بن محمد الأنصاري فيما قرأت عليه قال أنبأنا القاضي أبو العلاء محمد بن أبي الفضل الحمداني المعروف بقاضي شخشاخ بسرخس في مسجده علی باب داره والقاضي الفقيه أبو القاسم عبد الجبار بن زيد بن أحمد من أصحاب الرأي بهراة قالا أنبأنا أبو بکر محمد بن أحمد بن محمد الطالقاني قدم علينا حاجاً قال أنبأنا أبو سعد اسماعيل بن الحسن السماک (کذا) بالري بقراءتي عليه قال أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن اسحاق بن سيار الدمشقي.

قابل توجه است که در طول اين کتاب ارزشمند نقلهای زيادی از تاريخ بخارای غنجار ديده می شود که برای بازسازی آن اثر به کار می آيد. نيز در طول اين کتاب روايات زيادی از ابن عقده و از ابو عبدالله العلوي، دو زيدی دلبسته به روايات ابو حنيفه وجود دارد.

علاوه بر اين مسند، مسند ابو حنيفه از الأستاذ ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي السبيذموئي هم به تازگی منتشر شده، همو که مناقب ابو حنيفه او را پيشترها در کتاب ماه دين معرفی کرده ام. از آن پيشتر اين نسخه را ديده بودم:
نسخه فاتح ش 4493 از برگ 56 به بعد: مسند أبي حنيفة از ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي. کتابت نسخه: «في آخر يوم من سنة أربع وستمائة بدمشق حماها الله تعالی»؛ چندين نسخه کهنه و غير کهنه ديگر هم از آن در کتابخانه های ترکيه ديده می شود.

حسن انصاری

منبع: حلقه كاتبان

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.