نگاهی به کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی

ميراث مكتوب - کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی اثر حمیدرضا قلیچ خانی منتشر شد. قلیچ ‌خانی این کتاب را منبعی مستقل و مختصر درباره خوشنویسی ایرانی معرفی کرده است.

کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی اثر حمیدرضا قلیچ‌خانی و با یاد پدر خوشنویسی ایرانی، «ابن مقله فارسی» به عنوان کتابی مرجع از سوی انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شد.

این کتاب در پنج فصل «زبان و خط در ایران»، «خوشنویسی در ایران»، «آموزش خوشنویسی»، «شعر و خوشنویسی» و «رساله‌های آموزشی خوشنویسی»، پژوهشی کامل را از زمان پیدایش زبان و خط در ایران آغاز می‌کند و پس از گفتاری کوتاه درباره خواستگاه خط، به زبان و خط‌های رایج در عصر هخامنشیان اشکانیان و ساسانیان می‌پردازد.

در صفحات پایانی کتاب و پیش از شرح تصاویر و نمایه نیز فهرست کاملی از هنرمندان عرصه خوشنویسی ارایه شده است که حاصل یادداشت‌های خلاصه شده مولف طی 15 سال است. جامعه آماری این فهرست دربرگیرنده کاتبان و خوشنویسانی است که در روند تولید آثار نفیس و ارزشمند یا پیدایش و تحولات خط و یا سبکی در خوشنویسی نقش داشته‌اند و گاه هنرمندان گمنامی را دربر می‌گیرد که تاکنون معرفی نشده‌اند.

آنطور که مولف در دیباچه کتاب آورده «درآمدی بر خوشنویسی ایرانی» منبعی مستقل و مختصر درباره خوشنویسی ایرانی است.

کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی اثر حمیدرضا قلیچ خانی با شمارگان دو هزار نسخه، در 400 صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است.

در این کتاب تصاویر رنگی متعددی از نمونه خطوطی که در متن به آن‌ها اشاره شده است آمده و 95 درصد این تصاویر برای نخستین بار است که منتشر می‌شوند.