ابوهلال عسکری: پدیده ادبی قرن چهارم

کتاب «ابوهلال عسکری: پدیده ادبی قرن چهارم» نوشته عبدالکاظم علی نژاد توسط موسسه بوستان کتاب منتشر شد.
2021-01-17 00:00:00

کلام اشاعره وامدار کلام خواجه طوسی است

کلام اشعری حدود هفتصد سال است که بر سر سفره کلام فلسفی خواجه نصير طوسی، متکلم و فيلسوف بلندآوازه شيعی نشسته است.
2021-01-16 23:39:18

تاریخ شعرای فارسی‌گوی بوسنی و هرزگوین

کتاب «تاریخ شعرای فارسی‌گوی بوسنی و هرزگوین» تألیف الویر موسیچ با مقدمه‌ای از غلامعلی حدادعادل، منتشر شد.
2021-01-16 23:26:19

شمارۀ دهم دوفصلنامۀ «سیره‌پژوهی اهل بیت (ع)»

شماره دهم دوفصلنامه علمی ترویجی «سیره‌پژوهی اهل بیت (ع)» چاپ و منتشر شد.
2021-01-16 23:19:53

رباعی خیام در بیاض هندوشاه نخجوانی

«رباعی خیام در بیاض هندوشاه نخجوانی» عنوان مقاله‌ای کوتاه از سید علی میرافضلی است که در دوشمارۀ 83-82 مجلۀ گزارش میراث به چاپ رسیده است.
2021-01-13 18:10:08

نجم‌الدوله، سفرنامه‌نویسی دقیق و بی‌بدیل

احمد کتابی در مقاله‌ای با عنوان «کندوکاوی در سه سفرنامۀ کم نظیر عصر قاجار» به بررسی و تحلیل سه سفرنامه بسیار جالب و خواندنی عبدالغفارخان نجم‌الدوله پرداخته است.
2021-01-13 17:33:51

رهیافتی به ادبیات غنایی از طریق «زبان غزل»

غزل از نظر زبان غنایی شاخصه‌های ممتازی دارد که سایر قالب‌ها آن‌ را ندارد. ایجاز این قالب گوینده را وامی‌دارد که والاترین مفاهیم ذهنی‌اش را در فرصتی اندک بیان کند.
2021-01-13 16:40:41

تصویری از پنج گنج نظامی در قلمرو ادب غنایی و خط منحنی

کتاب «تصویری از پنج گنج نظامی در قلمرو ادب غنایی و خط منحنی» نوشتۀ مهدی ماحوزی از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شد.
2021-01-13 15:57:10

گفت‌وگو میان هگل و فیلسوفان اسلامی

نشست «نقد و بررسی ایدۀ گفت‌وگو و معاصرت» بر اساس کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» به صورت مجازی برگزار می‌شود.
2021-01-13 15:46:11

شمارۀ 6 مجلۀ تراثی «تحصیل»

شمارۀ 6 مجلۀ علمی ـ تحقیقی تحصیل، ویژۀ ژانویه-ژوییه 2020، از سویِ ادارۀ معارفِ اسلامی کراچی منتشر شد.
2021-01-13 15:30:31

صفحه‌ها