کتابخانۀ مجلس منتشر کرد
مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال

کهن ترین کتاب امثال که بر جای مانده است به زبان عربی و در نیمۀ سدۀ دوم قمری تدوین گردیده، اما بی شک پیشینۀ تدوین کتب امثال بیش از اینهاست.

...

2014-09-13 13:24:13

صفحه‌ها