حقیقت مرگ نزد سهروردی

نشست «حقیقت مرگ در فلسفه سهروردی و مقایسه با ابن سینا» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی قاسم پورحسن برگزار شد.

...

2022-08-31 14:55:16

صفحه‌ها