پاتریشیا کرون دلبستۀ شخصیت ابو ریحان بیرونی بود

یادداشت حسن انصاری در پی درگذشت پاتریشیا کرون.

...

2015-07-14 10:55:58