حافظ ابرو؛ خالق سبک ادبی ساده و بی‌پیرایه

حافظ ابرو، مورخ و جغرافی‌نگار سده نهم هجری محسوب می‌شد که در استوار شدن اندیشه تاریخنگاری توصیفی- تحلیلی تاثیر زیادی گذاشت.

...

2021-11-20 22:07:15

صفحه‌ها