اظهار تأسف استادان و پژوهشگران به لغو امتیاز علمی – پژوهشی آینۀ میراث

در پی اعلام لغو امتیاز علمی – پژوهشی دوفصلنامۀ آینۀ میراث، برخی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و علاقه مندان آمادگی خود را برای ارسال نامه ای مبنی بر اعتراض به رأی صادره ابراز داشتند.

...

2015-11-14 10:57:37