ایران در متون و منابع عثمانی (12)
اثری از سلحشورخاصه کمانی مصطفی آغا

با سقوط دولت صفویه به سال 1135 / 1723 که منجر به پایان اقتدار ایران شد، فرصتی مناسب برای دو کشور روسیه و عتمانی برای تجاوز و تصرف بخش هایی از خاک ایران فراهم شد.

...

2017-02-04 15:43:44

صفحه‌ها