مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 12
بررسی انتقادی تصحیح تازه تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی

تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی از جمله تذکره های عمومی ای است که بعد از لباب الالباب محمد عوفی، دومین تذکرۀ موجود دربارۀ احوال شاعران و اشعار آنان به شمار می رود.

...

2017-01-30 12:29:09

صفحه‌ها