مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 2
آیا فردوسی برای سرودن بیتی در تنور می رفت؟

یادداشت های شاهنامه شناسی - مقالۀ دکتر ابوالفضل خطیبی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی - منتشرشده در شمارۀ 69 - 68 دوماهنامۀ گزارش میراث.

...

2016-12-25 11:47:43

صفحه‌ها