مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 9
روشی جدید در فهرست نویسی دستنویس های پهلوی و اوستایی

دستنویس متن های پیش از اسلام از این جهت ارزشمندند که حاوی اطلاعاتی غنی مربوط به دوران پیش از زمان نگارششان هستند.

...

2017-01-04 13:33:46

صفحه‌ها