مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 8
تصحیح مجدد چند بیت از غزلیات سلمان ساوجی

تصحیح دقیق یک متن بستگی به چند عامل مهم دارد که یکی از آنها شناخت کهن ترین دستنویس آن متن و اساس قرار دادن آن است.

...

2017-01-03 11:05:16

صفحه‌ها