مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 69 - 68/ 6
دیوان امیر پازواری، در کعبه بدزد اگر بیابی

«امیر پازواری» ملقب «شیخ العجم» بلندپایه ترین شاعر ادب مازندرانی است و سروده های هیچ شاعری در مازندران به اندازۀ او از صفحۀ دل عوام و خواص، بر زبان جاری نمی گردد.

...

2016-12-31 13:37:54

صفحه‌ها