تاريخ رويان

این کتاب که یکی از متون تاریخی قرن هفتم هجری قمری است، از معدود کتاب هایی است که به تاریخ طبرستان ( مازندران) از آغاز تا پایان قرن هشتم هجری و بخشی از گیلان می پردازد .

...

2017-02-06 14:33:14

صفحه‌ها