نگاهی به زندگی صدرالدین عینی

کتاب صدرالدین عینی یک نک نگاری (مونوگرافی) مفصل دربارل صدرالدین عینی که یکی از بزرگترین شاعران، نویسندگان، منتقدان، تاریخ نویسان و زبان شناسان تاجیک است، به شمار می رود.

...

2017-03-01 11:55:53

صفحه‌ها