واژه‌های دخيل در قرآن مجيد

کتاب حاضر تألیف و تحقیقی دربارۀ ریشه شناسی برخی از واژه ها و نام هایی است که در کتاب خدا، قرآن مجید به کار رفته است.

...

2017-02-25 12:19:30

صفحه‌ها