آوردگاه دستان

در این کتاب که به عنوان شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات شاهنامۀ فردوسی به زبان شیوای امروزی تحریر شده است.

...

2017-02-12 11:08:36

صفحه‌ها