رسالۀ فقه منظوم فارسی سرودۀ حیرتی

پیش از این در مقالۀ دیگری که در شمارۀ نخست فصلنامۀ نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شد، منظومه ای فارسی را در اصول و فروع دین تصحیح کردیم که در دورۀ صفوی سروده شده و سرایندۀ آن شاعری به نام حافظی بوده است.

...

2017-02-06 11:58:12

صفحه‌ها