سندی به خط عبدالرحیم خان خانان

عبدالرحیم خان خانان (964 – 1036 ق) سپهسالار اکبرشاه و جهانگیر گورکانی وزیر کاردان، مترجم زبان دان، منجم ذوفنون و موسیقی دان و شاعر هنرور پارسی گوی ایرانی نژاد هند بود.

...

2017-01-03 14:20:30

صفحه‌ها