راج ترنگینی و پیشینۀ تاریخ نگاری در هند

این مقاله گزارشی از پیشینۀ تاریخ نگاری در هند و اهمیت یکی از آثار تاریخی آن دیار، راج ترنگینی، در تاریخ سلاطین کشمیر است.

...

2017-01-02 15:56:24

صفحه‌ها