مقالات شمارۀ 8 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران/ 8
رسالۀ نهایة الایضاح میرزا محمدعلی قائنی

میرزا سید محمدعلی بن محمد اسماعیل حسینی بیرجندی قائنی اصفهانی (1224 – 1305 ق) یکی از چند تن دانشمند صاحب نظر و برجستۀ ریاضی ایران در سدۀ 13 ه است.

...

2017-01-29 13:37:58

صفحه‌ها