نسخۀ هنری مصوّر «خسرو و شیرین نظامی»

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نسخۀ هنری مصوّری از «خسرو و شیرین نظامی» به خط اظهر تبریزی (سدۀ نهم هجری) را به صورت نسخه برگردان نفیس با مقدمۀ شیوا میهن منتشر کرد.

2020-08-26 16:16:55

«پژوهشی در طبائع الحیوان» منتشر شد

«پژوهشی در طبائع الحیوان» از مجموعۀ متن‌شناسی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب راهی بازار نشر شد.

2020-08-25 14:26:31

سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین

برگردان بخش پیشاب کتاب الحاوی فی الطب حکیم زکریا رازی همراه با توضیحات، با پژوهش و گردآوری محمدابراهیم ذاکر و حسن اتوکش منتشر شد.

2020-08-25 14:24:15

«رسائل خواجو» منتشر شد

«رسائل خواجو» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی و دکتر محمد شادروی‌منش از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2020-07-20 13:39:20

زبان خیال‌انگیز نظامی

«زبان خیال‌انگیز نظامی» نوشتۀ هلموت ریتر با ترجمۀ سعید فیروزآبادی به عنوان 340مین کتاب مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ترجمه شد.

2020-07-13 15:27:57

«رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» منتشر شد

«رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» و «مقالة فی النقرس» نوشتۀ زکریای رازی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-07-12 14:34:21

«تحفۀ سلطانیه» مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی

«تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد (سدۀ دهم و یازدهم هجری) مجموعه‌ایست مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی که با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده انتشار یافته است.

2020-07-01 13:42:35

رسالۀ طنز انتقادی «زرندیّه»

«زرندیّه» تألیف میرزا اسدالله یمین اسفندیاری (موفق السلطان) به کوشش رضا کردی کریم‌آبادی، از سوی مؤسسۀ پژ‌وهشی میراث مکتوب و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد زرند به چاپ رسیده است.

2020-06-15 14:11:25

«طبایع الحیوان» در دو جلد منتشر شد

«طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-06-10 14:13:47

بررسی کارنامۀ «خاندان حَمّوئيان»

وسعت اثرگذاری حموئیان نه تنها از لحاظ بازۀ زمانی، که از حیث گسترۀ جغرافیایی نیز کم‌نظیر است و این خاندان در خراسان، یزد، اردکان، شام و مصر، تأثیری پررنگ داشته‌اند.

2020-06-07 13:13:12

صفحه‌ها