«تحفۀ سلطانیه» مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی

«تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد (سدۀ دهم و یازدهم هجری) مجموعه‌ایست مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی که با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده انتشار یافته است.

2020-07-01 13:42:35

رسالۀ طنز انتقادی «زرندیّه»

رسالهٔ «زرندیّه» به عنوان سیصد و ‌سی و چهارمین اثر از مجموعۀ آثار مؤسسۀ پژ‌وهشی میراث مکتوب با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد زرند به چاپ رسیده است.

2020-06-15 14:11:25

«طبَائِعُ‌ الحَیَوان» در دو جلد منتشر شد

«طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-06-10 14:13:47

بررسی کارنامۀ «خاندان حَمّوئيان»

وسعت اثرگذاری حموئیان نه تنها از لحاظ بازۀ زمانی، که از حیث گسترۀ جغرافیایی نیز کم‌نظیر است و این خاندان در خراسان، یزد، اردکان، شام و مصر، تأثیری پررنگ داشته‌اند.

2020-06-07 13:13:12

منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک

نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی نوشتۀ ابومحمد عبدالجبار خَرَقی با تصحیح، ترجمه و پژوهش حنیف قلندری، با نظارت دکتر حسین معصومی همدانی، منتشر شد.

2020-05-19 16:13:27

بخش حساب از دانشنامۀ «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج»

«دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» یکی از مهمترین آثار قطب‌الدین محمود ‌بن ‌مسعود ‌بن مصلح کازرونی شیرازی است، که بخش حساب آن با تصحیح و تعلیقات سید‌عبدالله انوار منتشر شده است.

2020-04-14 14:25:35

«کنوز الودیعة» حلقۀ تکامل متون اخلاقی

«کُنوز الوَدیعة مِن رموزِ الذّریعة» ترجمهٔ الذریعۀ راغب اصفهانی، با انشای ابن‌ظافِر شیرازی، را می‌توان حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی ایرانی و اسلامی تا قرن هشتم محسوب کرد.

2020-03-17 19:52:57

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) به کوشش محمود طیار مراغی و سید سعید میرمحمدصادق، در دو جلد سامان یافته است.

2020-03-17 19:38:45

روزگار و زندگانی شاه طهماسب صفوی در «افضل التواریخ»

بیست و هشتمین اثر از مجموعۀ تاریخ و جغرافیای مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اثری است مربوط به قرن یازدهم هجری از فضلی خوزانی اصفهانی که به روزگار و زندگانی شاه طهماسب اول صفوی اختصاص دارد.

2020-01-11 16:15:50

«بُحَیره»؛ اثری بی‌نظیر در حکایت‌نویسی و عجایب نگاری

مجموعۀ سه جلدی «بُحَیره» که اثری بی‌نظیر از میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرآبادی در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری است، با مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مسّاح چاپ و منتشر شده است.

2019-12-28 15:27:24

صفحه‌ها