«تاریخ بیهق» نوشتۀ ابن‌فُندق

«تاریخ بیهق» (سبزوار فعلی) نوشتۀ ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن‌فُندق (۴۹۰-۵۶۵ ق.) با تحقیق و تصحیح سلمان ساکت، منتشر شده است.

2021-12-20 23:42:10

«سلجوقنامه» تألیف ظهیرالدین نیشابوری

«سلجوقنامه» تألیف ظهیرالدین نیشابوری (سدۀ ششم هجری) به کوشش الکساندر مورتن، به عنوان سیصد و شصت و ششمین اثر از مجموعه آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.

2021-11-09 17:28:19

غزوات سلطان سلیم

کتاب «غزوات سلطان سلیم» حاوی گزارش قاضی‌زادۀ اردبیلی (درگذشتۀ ۹۳۰ ه.ق) از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم اوّل عثمانی است که با تصحیح و تحقیق طاهر بابائی منتشر شده است.

2021-10-21 01:52:17

ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی

بهروز ایمانی در کتاب «ارج‌نامۀ احمد گلچین‌معانی» به بحث درباره زندگی، آثار و جستارهای متن‌پژوهی وی پرداخته است.

2021-10-10 17:42:33

«منشآت» خان احمد گیلانی

کتاب «منشآت» خان احمد گیلانی، با تصحیح عباس پناهی، به عنوان سیصد و شصت و سومین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روانۀ بازار نشر شد.

2021-08-25 15:44:38

«نُزهَة ‌القُلوب» اثر حمدالله مستوفی قزوینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیصد و پنجاه و هشتمین اثر از آثار خود را به انتشار اثری از حمداالله مستوفی با عنوان «نُزهَة ‌القُلوب» اختصاص داد.

2021-07-27 12:58:02

زیج یمینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «زیج یمینی» اثر محمد بن علی بن مالک بن ابی‌نصر الحقایقی را با تصحیح دکترمحمد باقری و مائده حسین‌زاده چاپ و منتشر کرد.

2021-07-03 23:08:19

حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان)

حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان) نوشتۀ کمال‌الدین محمد ‌بن موسی دَمیری، ترجمۀ محمد‌شاه بن مبارک قزوینی با تصحیح و تحشیۀ محمد روشن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دو جلد منتشر شد.

2021-06-19 17:54:33

شرح الأصول و الجُمَل فی مهمّات العِلم و العَمل

«شرح الأصول و الجُمل فی مهمّات العِلم و العَمل (شرح الاشارات و التنبیهات لابن سینا)» تألیف ابن‌کمُّونه عزّالدوله سعد بن منصور البغدادی با تحقیق محمد ملکی و مرضیه نوری‌صفت منتشر شده است.

2021-06-08 18:23:52

بِشاراتُ ‌الاشارات فی شَرح الاشارات و التنبیهات

«بِشاراتُ‌ الاشارات فی شَرح الاشارات وَ التنبیهات» تألیف شمس‌الدین محمد ‌بن اشرف الحسینی السمرقندی، با تحقیق علی اوجبی، در دو مجلد، به عنوان سیصد و پنجاه و ‌پنجمین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2021-05-22 13:45:31

صفحه‌ها