حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان)

حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان) نوشتۀ کمال‌الدین محمد ‌بن موسی دَمیری، ترجمۀ محمد‌شاه بن مبارک قزوینی با تصحیح و تحشیۀ محمد روشن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دو جلد منتشر شد.

2021-06-19 17:54:33

شرح الأصول و الجُمَل فی مهمّات العِلم و العَمل

«شرح الأصول و الجُمل فی مهمّات العِلم و العَمل (شرح الاشارات و التنبیهات لابن سینا)» تألیف ابن‌کمُّونه عزّالدوله سعد بن منصور البغدادی با تحقیق محمد ملکی و مرضیه نوری‌صفت منتشر شده است.

2021-06-08 18:23:52

بِشاراتُ ‌الاشارات فی شَرح الاشارات و التنبیهات

«بِشاراتُ‌ الاشارات فی شَرح الاشارات وَ التنبیهات» تألیف شمس‌الدین محمد ‌بن اشرف الحسینی السمرقندی، با تحقیق علی اوجبی، در دو مجلد، به عنوان سیصد و پنجاه و ‌پنجمین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2021-05-22 13:45:31

کتاب حقوق ملل

«کتاب حقوق ملل» نوشتۀ فریدریش زالفلد، ترجمۀ میرزا محبعلی خان یکانلو، با دیباچۀ استاد محمدعلی موحد و تصحیح و پژوهش محسن نیک‌بین منتشر شده است.

2021-05-21 00:33:42

شرح هِدایة ‌الحِکمة

«شَرح هِدایة الحِکمة»، تألیف قاضی کمال‌الدین حسین ‌بن ‌معین‌الدین میبدی با مقدمه، تصحیح و تحقیق علیرضا جوانمردی‌ادیب، به عنوان سیصد ‌و ‌پنجاه و هفتمین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2021-05-19 09:20:16

«صِراط الخطّ»؛ تلفیق شعر و خوشنویسی

منظومۀ «صِراط ‌الخطّ» سرودۀ سلطانعلی مشهدی، به کوشش علی صفری آق‌قلعه و حکیمه شریعت‌نیا، و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.

2021-05-16 12:27:21

«التشریح» با تصحیح محمدابراهیم ذاکر

کتاب «التشریح» نوشتۀ عمادالدین محمود شیرازی با تصحیح محمدابراهیم ذاکر با نظارت رضا ماستری‌فراهانی، منتشر شده است.

2021-05-12 18:43:18

فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)

فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)

علی صفری آق‌قلعه، پژوهشگر نسخ خطی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)» را فهرست‌نویسی‌ کرده است.

2021-01-27 16:14:02

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار»

خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار(بخش ری و استرآباد و نواحی آن بلاد)

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار»، تألیف میر تقی‌الدّین کاشانی، که به ری و استراباد و نواحی آن بلاد اختصاص دارد، به کوشش مرتضی موسوی و رضوان مسّاح به چاپ رسیده است.

2021-01-23 16:01:59

کهن‌ترین نسخۀ رباعیات خیام

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب مهم‌ترین نسخۀ تاریخ‌دار از مجموعۀ رباعیات خیام را، که به قلم پیربوداقی کتابت شده است، به صورت چاپ عکسی منتشر کرد.

2021-01-09 23:27:39

صفحه‌ها